Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Zlecenie dotyczyło odszukania miejsca awarii instalacji wodociągowej zasilającej kilkuklatkowy blok wielorodzinny. 

Instalacja była stosunkowo stara i teoretycznie wykonana ze stali i/lub żeliwa szarego. Problemem była informacja o możliwej częściowej wymianie instalacji na PE w rejonie wczesniejszej awarii. Pomimo obaw co do występowania bliżej nieokreślonego miksu materiałowego, podjęto próbę lokalizacji wycieku z wykorzystaniem metody elektroakustycznej. Ten konkretny pomiar nie dał pozytywnych rezultatów, w związku z czym w kolejnym etapie przeprowadzono badanie metodą gazu znacznikowego.

Pomiar zakończył się sukcesem i pozwolił zlokalizować uszkodzenie na kielichu rurociągu nieopodal studni wodomierzowej.

 lokalizacja wycieku z przyłącza korelator badanie wodociagu gaz znacznikowy badanie wodociagu       

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Opisywana diagnostyka miała nietypowy przebieg ze względu na wcześniejsze próby inwestora związane z usunięciem awarii.

Instalacja była badana dwukrotnie. Za pierwszym razem podczas przedmuchiwania wody z instalacji, instalacja uległa samouszczelnieniu.

Jak się okazało było to związane z faktem, iż jakiś czas przed zleceniem prac diagnostycznych, inwestor próbował uszczelnić instalację z zastosowaniem chemicznego uszczelniacza.

O ile uszczelniacz ten w trakcie normalnej pracy instalacji nie rozwiązywał problemu, to jednak w trakcie przygotowań do badania metodą gazu znacznikowego już przypominał o swoim istnieniu. Dodatkowym utrudnieniem okazały się zmiany w przebiegu instalacji, o których nikt nie wiedział, a co okazało się jasne dopiero na koniec prac.

Drugie podejście do badania instalacji wykonano około rok po pierwszej próbie, gdy uszczelniacz znowu się wypłukał.

Za drugim razem również niewiele brakło, aby instalacja uległa samouszczelnieniu, ale drobne zmiany w metodologii prac umożliwiły wykonanie diagnostyki metodą gazu znacznikowego.

Za drugim razem udało się uzyskać upływ gazu z instalacji, ale pomimo długich prób detekcji nie zlokalizowano awarii.

Od samego początku pomiaru układ położenia przyłączy w budynkach, położenia budynków wzgledem siebie i położenia zasuwy sekcyjnej budził wątpliwości co do przebiegu instalacji. 

Mając na uwadze brak lokalizacji wycieku w rejonie przebiegu instalacji wskazanego przez inwestora, postanowiono wykonać badanie w rejonie podejrzewanych, logicznych zmian przebiegu instalacji.

Podejrzenia okazały się trafne!

Wyciek znajdował się na "zapomnianej", ślepej odnodze instalacji, przewidzianej pod przyszłą rozbudowę budynków.

Było to dodatkowo o tyle logiczne, że taki układ instalacji uniemożliwiał przepłukanie uszczelniacza z instalacji, a tym samym tłumaczył "samouszczelnianie" się instalacji.

Przypadek ten jedynie potwierdził wypracowaną na przestrzeni lat opinię, że jeśli prawidłowo wykonywany pomiar metodą gazu znacznikowego nie daje rezultatu, to znaczy, że przebieg instalacji, jej głębokość położenia lub przebieg innych pobliskich instalacji jest inny niz początkowo zakładano.

 

 1Wadów lokalizacja wycieku wody 2geofon lokalizacja nieszczelności 3skuteczna lokalizacja przecieku wody       

 

    

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie to wykonane było w miejscu dobrze znanym autorowi, ale dotychczas jedynie ze względów wypoczynkowych.

Znajoma firma instalacyjna, wykonująca inne prace na obiekcie, poprosiła, aby spróbować znaleźć wyciek z instalacji, który prowadzi do miejscowych przecieków na niższej kondygnacji. Jako, że inne firmy wykonały szereg prób związanych z badaniem różnych instalacji, zasugerowano, aby zbadać szczelność instalacji odpływowej metodą dymową. 

Już podczas pierwszych minut pomiaru stwierdzono, że prawdopodobną przyczyną przecieków są niezauważone przez inne osoby, drobne wady w uszczelnienach sanitarnych armatury.

Suma wszystkich drobnych nieszczelności odpowadała za większą skalę problemu, co udowodniono doświadczalnie pokazując jak duże objętości wody może "przyjąc" każda z wykazanych drobnych nieszczelności.

Ostatecznie, dodatkowo, wykonano badanie metodą dymową, ale nie tyle w celu lokalizacji przecieków, ale w celu wskazania nieszczelności syfonów (np. brak uszczelek) i innych elementów, które okresowo mogłyby prowadzić do infiltracji fetoru z kanalizacji.

Badanie potwierdziło, że nie powinno się skupiać jedynie na dużych, podejrzewanych uszkodzeniach, ignorując to co przed oczami, zgodnie z przysłowiem "kropla drąży skałę".

 

1zadymiarka kanałowa fetor nieszczelności Termy 2zadymianie metoda dymowa Zakopane Chochołów 3Termy Chochołowskie Zakopane metoda dymowa 

4zadymianie Termy Chochołowskie wykrywanie nieszczelności    

 

    

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Diagnostyka dotyczyła zlokalizowania nieszczelności instalacj PPOŻ na terenie centrum logistycznego w Łodzi.

Było to bardzo nietypowa diagnostyka, gdyż jakkolwiek zapowiadała się bardzo "łatwo", to ostatecznie wymagała dwukrotnego przyjazdu.

Wyciek okazał się bardzo nieprzywidywalny i w trakcie pomiaru metodą gazową uległ znacznemu "samouszczelnieniu".

Początkowy spadek ciśnienia praktycznie zanikł w trakcie pomiaru. O ile początkowo występował spadek ciśnienia na poziomie 0.1 Bar w kilkanaście minut, to ostatecznie zanikł on do poziomu 0.5 Bar na tydzień !!!

Niezależnie od napotkanych utrudnień, przy odpowiednich środkach zaradczych udało się zlokalizować uszkodzenie występujące na połaczeniu "starej" instalacji z jej rozbudowaną częścią.

 

 1Panattoni wyciek lokalizacja pomiar przemysłowy 2 centrum logistyczne wykrywanie nieszczelności przecieków wody 3metoda gazowa geofon korelator 

4 Panattoni diagnostyka sieci wodociągowej 5 Infra skan diagnostyka wodociągów 6 Lokalizacja przecieków wody przemysłowej

    

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Badanie dotyczyło diagnostyki awarii rozległej instalacji przeciwpożarowej wykonanej z żeliwa sferoidalnego. 

Badanie na wskutek zbiegu nieprzewidzianych okoliczności nie pozwoliło wskazać precyzyjnie miejsca awarii, ale pozwoliło ograniczyć rejon poszukiwań do odnogi jednej sekcji tryskaczowej.
Charakterystyka zakładu nie pozwalała na dłuższe wyłączenie instalacji PPOŻ w celu swobodnej diagnostyki metodą gazową, więc pomimo małej skali wycieku (<5m3/dobę)  i stosunkowo "cichej" rury z żeliwa sferoidalnego, dokonano osłuchu trasy instalacji geofonem. 

Badanie geofonem wskazało na występowanie uszkodzenia przy zasuwie, a mając na uwadze, że wcześniejsze próby ciśnieniowe zleceniodawcy wykluczały uszkodzenie za zasuwą, zasugerowano odkopanie samej zasuwy.

Jak się okazało w trakcie prac odkrywczych, sama odnoga została poprawnie wskazana jako rejon awarii, ale uszkodzenie znajdowało się jednak dalej za samą zasuwą, na odcinku teoretycznie wcześniej wykluczonym przez zlecenioawcę.

 

 1 wyciek wody centrum logistyczne 2 Panattoni metoda wykrywania wycieku 3 panattoni nieszczelność wykrywanie

    

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Badanie przeprowadzono w celu zlokalizowania nieszczelności instalacji CO oraz wody.

Zlecenie związane było ze wznowienem prac budowlano-remontowych na wcześniej wstrzymanej budowie dużego budynku zakwaterowania.

Jak się okazało w trakcie prac instalacyjnych, cztery różne instalacje na różnych pietrach/skrzydłach nie przechodziły powietrznej próby szczelności.

Poszukiwanie nieszczelności obejmowało różne metody pomiarowe takie jak termowizję, geofon oraz metodę gazu znacznikowego.

Dzięki zastosowaniu kilku metod pomiarowych udało się precyzyjnie zlokalizować wszystkie wycieki. 

Największą ciekawostką okazała się nieszczelność instalacji CO na jednym z pięter, za którą odpowiadała przecięta i zatynkowana rura podejścia CO do zlikwidowanego kaloryfera. Zdziwienie wynikało z tego, że tak zatynkowana rura była w stanie dość skutecznie utrzymać ciśnienie ok 6 Bar wykazując tylko powolny spadek ciśnienia. 

7 usługi wykrywania wycieku Infraskan 1geofon lokalizacja wycieku wody 2 wyciek wody firma Infraskan   

4 termowizja Flir lokalizacja wycieku 5 uszkodzenie na rurze lokalizacja nieszczelności 6 lokalizacja uszkodzenia wyciek wody 

    

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Badanie przeprowadzono w celu zlokalizowania nieszczelności instalacji przeciwpożarowej na terenie centrum logistycznego w Opolu. 

Obiek ten był już wcześniej badany przy okazji innej awarii instalacji wodnej, jednakże tym razem uszkodzenie okazało się trudniejsze do zlokalizowania. Wstępny pomiar geofonem nie dał oczekiwanych rezultatów, przy czym mała skala wycieku na poziomie kilku m3/dobę jak najbardziej tłumaczyła niepowodzenie pomiaru geofoenm na rurze PEHD. Ostatecznie dokonano pomiaru metodą gazu znacznikowego.

Pomiar metodą gazową pozwolił zlokalizować główną awarię rurociagu, a dodatkowo nieznaczną nieszczelność jednej zasuwy.

Jedyną komplikacją związaną z usunięciem awarii było samo miejsce położenia awarii, które ze względu na dużą głębokość posadowienia rurociągu we wskazanym rejonie i trudne warunki gruntowe (wysoki poziom wód gruntowych) nie zapowiadało się łatwe do naprawy.

 

1 centrum logistyczne awaria wodociągu 2 Panattoni lokalizacja awarii firma Infra Skan 3 lokalizacja nieszczelności centrum logistyczne 

4 diagnostyka wycieku wody Infraskan 6 diagnostyka sieci wodociągowych 5 usługa lokalizacji wycieku wody z wodociągu Panattoni

 7 usługi inżynierskie Infraskan lokalizacja nieszczelności wodociągu 8 gaz znacznikowy geofon elektroakustyka 9 kolejne udane wskazanie nieszczelności sieci wodociągowej

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Badanie przeprowadzono w celu zlokalizowania nieszczelności instalacji przeciwpożarowej. 

Instalacja była wykonana z PEHD, a wyciek był na "średnim" poziomie, więc o ile lokalizację rozpoczęto od badania geofonem, to brano równiez pod uwagę pomiar  metodą gazu znacznikowego

Poszukiwanie wycieku geofonem obejmowało osłuch armatury instalacji geofonem z mikrofonem prętowym oraz osłuch trasy nad rurociagiem geofonem z mikrofonem ziemnym.

Ostatecznie nie było konieczności szukania nieszczelności metodą gazu śladowego, gdyż nieinwazyjny osłuch geofonem, pozwolił zlokalizować wyciek wody w rejonie odnogi hydrantowej instalacji.

elektroakustyczna detekcja wycieku lokalizacja wycieku geofonem usługa detekcji awarii wodociągowych

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie to dotyczyło lokalizacji awarii wodociągowej na terenie dużego centrum logistycznego w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim.

Wyciek wody z instalacji przeciwpożarowej jakkolwiek był dość duży, to nie dawał żadnych śladów na powierzchni gruntu.

Jako, iż instalacja była wykonana z tworzywa (PEHD) to w celu zlokalizowania wycieku wody brano głównie pod uwagę diagnostykę wycieku metodą gazu znacznikowego / śladowego.

Pomimo powyższego założenia, w pierwszej kolejności postanowiono dokonać wstępnego poszukiwania wycieku przy pomocy metody elektroakustycznej (wykorzystując geofon), gdyż jest to metoda nieinwazyjna i nie wymagała wyłączenia badanej sieci przeciwpożarowej z użytku.

Po zbadaniu całej sieci okazało się, że pomiar geofonem dał na tyle jednoznaczne wyniki, że nie było konieczności dalszej diagnostyki wycieku metodą gazu znacznikowego.

Odkrywka terenu we wskazanym miejscu jednoznacznie potwierdziła prawidłowe wykonanie procesu poszukiwania wycieku wody.

 

Szczecin exeter park szukanie wycieku wody Szczecin Exeter Park geofon

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Badanie dotyczyło lokalizacji uszkodzenia instalacji wody zimnej w nowym  budynku Akademi Rolniczej w Krakowie.

Ze względu na stopień rozbudowania instalacji w pomieszczeniu, z kilkudziesięcioma punktami wodnymi, wykonywanie losowych odkrywek nie wchodziło w grę. 

Badanie przeprowadzono przy zastosowaniu kilku metod pomiarowych, począwszy od wilgotnościomierza, a skończywszy na metodzie gazu znacznikowego. 

Diagnostyka wycieku pozwoliła na zlokalizowanie dwóch uszkodzeń instalacji wodnych, które wystepowały w podejściach ściennych instalacji do punktów poboru wody.

wyciek wody Kraków lokalizacja wycieku gazem znacznikowym lokalizacja wycieku z instalacji

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl