Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Zlecenie związane było z detekcją nieszczelności na instalacji wody bytowej przebiegającej w rejonie nasypu kolejowego.

Znaczącą komplikacją pomiaru był fakt występowania mieszanki materiałów, z których wykonany był badany rurociąg, co ograniczało możliwość zastosowania metody korelacyjnej w procesie lokalizacji nieszczelności.

To własnie ten fakt najprawdopodobniej sprawił, że wcześniejsze próby lokalizacji nieszczelności przez inną firmę nie dały rezultatu.

 

Badana instalacja nie posiadała poprawnej inwentaryzacji czy też dokumentacji projektowej, której możnaby zaufać.

W związku z powyższym wyzwaniem było nie tylko zlokalizowanie nieszczelności, ale i nawet samo określenie przebiegu instalacji.

Rurociąg położono bez taśmy lokalizacyjnej, a oba dostępne końce rurociągu wykonane były z PEHD, co uniemożliwiało trasowanie instalacji w galwanicznym trybie podpięcia generatora sygnału. 

Jedyną nadzieją, była informacja, że w środkowej części przebiegu wodociągu zastosowano rury stalowe.

Taka informacja pozwoliła wykorzystać lokalizator infrastruktury oraz generator sygnału pomiarowego w trybie indukcyjnym, co jednakże wygenerowało dodatkowe utrudnienie z rozróżnieniem sygnatury rurociągu o bliżej nieokreślonym położeniu, od innych liniowych, metalicznych, elementów infrastruktury kolejowej.

Po zakończeniu procesu trasowania, wykonano diagnostykę wycieku wody z wodociągu metodą gazu znacznikowego.

O ile zlecenie wiązało się z kilkoma technicznymi utrudnieniami, to ostatecznie skutecznie zlokalizowano poszukiwany wyciek wody z badanego rurociągu .

pkp1 pkp0 pkp2 

pkp3 pkp4

   

 

  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie związane było z próbą detekcji małej nieszczelności na instalacji przeciwpożarowej.

Mała skala wycieku w połączeniu z dużą pojememnością układu i dość dużą długością instalacji stanowiły utrudnienie w procesie detekcji uszkodzenia.

Pomiar należał do kategorii, gdzie nie można było mieć pewności co do sukcesu procesu diagnostycznego, jednakże doświadzenie związane z badaniem podobnych, małych wycieków pozwoliło odpowiednio przygotować instalację do badania i sprawnie dokonać lokalizacji miejsca awarii.

Ciekawym detalem był fakt, że ostatecznie uszkodzenie zostało zlokalizowane bardzo blisko (0.5-1m) od miejsca, gdzie przed pomiarem dokonano wstępnej próby odkrywki terenu.

Był to kolejny przykład awarii, gdzie woda wypływająca z uszkodzenia rurociągu nie generuje żadnego zawilgocenia gruntu już kilkadziesiąt centymetrów od miejsca awarii.

1Rzeszów diagnostyka wycieku wody gazem znacznikowym 2Rzeszów Tajęcina poszukiwanie wycieku wody 3Rzeszów podkarpackie poszukiwanie wycieku wody 

4Tajęcina podkarpackie lokalizacja przecieku Infra Skan 5poszukiwanie wycieku gaz znacznikowy Rzeszów 6Sieć wodociągowa Tajęcina Rzeszów diagnostyka wycieku 

 

  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie obejmowało przeprowadzenie procesu lokalizacji uszkodzenia instalacji wodociagowej zasilającej kilka budynków w ramach kompleksu usługowego.

Badanie obejmowało zarówno pomiar geofonem / korelatorem (metodą elektroakustyczną), jak i badanie metodą gazu znacznikowego.

Pomiar rozpoczęto od dokładnego wytrasowania przebiegu instalacji wodociagowej, a następnie dokonano właściwego pomiaru zmierzającego do wykrycia miejsca nieszczelności instalacji.

Wykonane prace pozwoliły na zlokalizowanie dwóch nieszczelności na badanym rurociagu.

1Chełm lokalizacja wycieku wody z sieci wodociągowej 2Poszukiwanie wycieku wody Chełm lubelskie 3Chełm Lubelskie wyciek wody lokalizacja 

4Poszukiwanie przecieku wody lubelskie Chełm 

  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Przedmiotem diagnostyki było zlokalizowanie awarii instalacji przeciwpożarowej na terenie nowo budowanego centrum logistycznego w Bydgoszczy.

Prace zlecone zostały przez wykonawcę zastępczego, więc brak było pełnych informacji co do rodzajów połaczeń rur i położenia kształtek.

W rejonach, gdzie było to możliwe, instalacja została odkopana przez zleceniodawcę, jednakże nie pozwoliło to na zlokalizowanie miejsca awarii rurociągu.

Badanie wycieku wody z instalacji przeprowadzono z wykorzystaniem metody gazu znacznikowego.

Jak zawsze, kluczowe okazało się odpowiednie przygotowanie instalacji do diagnostyki wycieku.

Po dokładnym sprawdzeniu całego przebiegu rurociagu, zlokalizowano rejon jego uszkodzenia, co pozwoliło na szybką naprawę i odbiór instalacji.

 

1Bydgoszcz wyciek z wodociągu 2Lokalizacja wycieku wody Bydgoszcz 3Infra Skan lokalizacja gazem znacznikowym 

4Diagnostyka wycieku metodą gazu znacznikowego Bydgoszcz 5Bydgoszcz lokalizacja wycieku z instalacji wodociągowej 6Hydrotech Bydgoszcz wyciek wody

 7sieć przeciwpożarowa lokalizacja wycieku wody

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Przedmiotem diagnostyki była rozległa instalacja wodociągowa zasilająca duży zakład recyklingu.

Instalacja była zasilona z kilku przyłączy wodociagowych i składała się zarówno z nowych odcinków rurociągu, jak i odcinków kilkudziesięcioletnich "odziedziczonych" po byłej cukrowni, która istniała wcześniej w tym rejonie.

Temat diagnostyki zapowiadał się skomplikowanie i zakładano możliwość kilkurazowego przyjazdu w celu rozpoznana i zbadania  całej instalacji.

Zakładano zarówno badanie elektroakustyczne, jak i badanie metodą gazu znacznikowego.

Ostatecznie całą instalację udało się przebadać w trakcie jednego przyjazdu metodą elektroakustyczną, lokalizując awarię w rejonie wykonanym z rur PE.

 geofon wyciek na hydrancie Stena Wschowa Badanie geofonem hydrantu       

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie dotyczyło odszukania miejsca awarii instalacji wodociągowej zasilającej kilkuklatkowy blok wielorodzinny. 

Instalacja była stosunkowo stara i teoretycznie wykonana ze stali i/lub żeliwa szarego. Problemem była informacja o możliwej częściowej wymianie instalacji na PE w rejonie wczesniejszej awarii. Pomimo obaw co do występowania bliżej nieokreślonego miksu materiałowego, podjęto próbę lokalizacji wycieku z wykorzystaniem metody elektroakustycznej. Ten konkretny pomiar nie dał pozytywnych rezultatów, w związku z czym w kolejnym etapie przeprowadzono badanie metodą gazu znacznikowego.

Pomiar zakończył się sukcesem i pozwolił zlokalizować uszkodzenie na kielichu rurociągu nieopodal studni wodomierzowej.

 lokalizacja wycieku z przyłącza korelator badanie wodociagu gaz znacznikowy badanie wodociagu       

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Opisywana diagnostyka miała nietypowy przebieg ze względu na wcześniejsze próby inwestora związane z usunięciem awarii.

Instalacja była badana dwukrotnie. Za pierwszym razem podczas przedmuchiwania wody z instalacji, instalacja uległa samouszczelnieniu.

Jak się okazało było to związane z faktem, iż jakiś czas przed zleceniem prac diagnostycznych, inwestor próbował uszczelnić instalację z zastosowaniem chemicznego uszczelniacza.

O ile uszczelniacz ten w trakcie normalnej pracy instalacji nie rozwiązywał problemu, to jednak w trakcie przygotowań do badania metodą gazu znacznikowego już przypominał o swoim istnieniu. Dodatkowym utrudnieniem okazały się zmiany w przebiegu instalacji, o których nikt nie wiedział, a co okazało się jasne dopiero na koniec prac.

Drugie podejście do badania instalacji wykonano około rok po pierwszej próbie, gdy uszczelniacz znowu się wypłukał.

Za drugim razem również niewiele brakło, aby instalacja uległa samouszczelnieniu, ale drobne zmiany w metodologii prac umożliwiły wykonanie diagnostyki metodą gazu znacznikowego.

Za drugim razem udało się uzyskać upływ gazu z instalacji, ale pomimo długich prób detekcji nie zlokalizowano awarii.

Od samego początku pomiaru układ położenia przyłączy w budynkach, położenia budynków wzgledem siebie i położenia zasuwy sekcyjnej budził wątpliwości co do przebiegu instalacji. 

Mając na uwadze brak lokalizacji wycieku w rejonie przebiegu instalacji wskazanego przez inwestora, postanowiono wykonać badanie w rejonie podejrzewanych, logicznych zmian przebiegu instalacji.

Podejrzenia okazały się trafne!

Wyciek znajdował się na "zapomnianej", ślepej odnodze instalacji, przewidzianej pod przyszłą rozbudowę budynków.

Było to dodatkowo o tyle logiczne, że taki układ instalacji uniemożliwiał przepłukanie uszczelniacza z instalacji, a tym samym tłumaczył "samouszczelnianie" się instalacji.

Przypadek ten jedynie potwierdził wypracowaną na przestrzeni lat opinię, że jeśli prawidłowo wykonywany pomiar metodą gazu znacznikowego nie daje rezultatu, to znaczy, że przebieg instalacji, jej głębokość położenia lub przebieg innych pobliskich instalacji jest inny niz początkowo zakładano.

 

 1Wadów lokalizacja wycieku wody 2geofon lokalizacja nieszczelności 3skuteczna lokalizacja przecieku wody       

 

    

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie to wykonane było w miejscu dobrze znanym autorowi, ale dotychczas jedynie ze względów wypoczynkowych.

Znajoma firma instalacyjna, wykonująca inne prace na obiekcie, poprosiła, aby spróbować znaleźć wyciek z instalacji, który prowadzi do miejscowych przecieków na niższej kondygnacji. Jako, że inne firmy wykonały szereg prób związanych z badaniem różnych instalacji, zasugerowano, aby zbadać szczelność instalacji odpływowej metodą dymową. 

Już podczas pierwszych minut pomiaru stwierdzono, że prawdopodobną przyczyną przecieków są niezauważone przez inne osoby, drobne wady w uszczelnienach sanitarnych armatury.

Suma wszystkich drobnych nieszczelności odpowadała za większą skalę problemu, co udowodniono doświadczalnie pokazując jak duże objętości wody może "przyjąc" każda z wykazanych drobnych nieszczelności.

Ostatecznie, dodatkowo, wykonano badanie metodą dymową, ale nie tyle w celu lokalizacji przecieków, ale w celu wskazania nieszczelności syfonów (np. brak uszczelek) i innych elementów, które okresowo mogłyby prowadzić do infiltracji fetoru z kanalizacji.

Badanie potwierdziło, że nie powinno się skupiać jedynie na dużych, podejrzewanych uszkodzeniach, ignorując to co przed oczami, zgodnie z przysłowiem "kropla drąży skałę".

 

1zadymiarka kanałowa fetor nieszczelności Termy 2zadymianie metoda dymowa Zakopane Chochołów 3Termy Chochołowskie Zakopane metoda dymowa 

4zadymianie Termy Chochołowskie wykrywanie nieszczelności    

 

    

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Diagnostyka dotyczyła zlokalizowania nieszczelności instalacj PPOŻ na terenie centrum logistycznego w Łodzi.

Było to bardzo nietypowa diagnostyka, gdyż jakkolwiek zapowiadała się bardzo "łatwo", to ostatecznie wymagała dwukrotnego przyjazdu.

Wyciek okazał się bardzo nieprzywidywalny i w trakcie pomiaru metodą gazową uległ znacznemu "samouszczelnieniu".

Początkowy spadek ciśnienia praktycznie zanikł w trakcie pomiaru. O ile początkowo występował spadek ciśnienia na poziomie 0.1 Bar w kilkanaście minut, to ostatecznie zanikł on do poziomu 0.5 Bar na tydzień !!!

Niezależnie od napotkanych utrudnień, przy odpowiednich środkach zaradczych udało się zlokalizować uszkodzenie występujące na połaczeniu "starej" instalacji z jej rozbudowaną częścią.

 

 1Panattoni wyciek lokalizacja pomiar przemysłowy 2 centrum logistyczne wykrywanie nieszczelności przecieków wody 3metoda gazowa geofon korelator 

4 Panattoni diagnostyka sieci wodociągowej 5 Infra skan diagnostyka wodociągów 6 Lokalizacja przecieków wody przemysłowej

    

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Badanie dotyczyło diagnostyki awarii rozległej instalacji przeciwpożarowej wykonanej z żeliwa sferoidalnego. 

Badanie na wskutek zbiegu nieprzewidzianych okoliczności nie pozwoliło wskazać precyzyjnie miejsca awarii, ale pozwoliło ograniczyć rejon poszukiwań do odnogi jednej sekcji tryskaczowej.
Charakterystyka zakładu nie pozwalała na dłuższe wyłączenie instalacji PPOŻ w celu swobodnej diagnostyki metodą gazową, więc pomimo małej skali wycieku (<5m3/dobę)  i stosunkowo "cichej" rury z żeliwa sferoidalnego, dokonano osłuchu trasy instalacji geofonem. 

Badanie geofonem wskazało na występowanie uszkodzenia przy zasuwie, a mając na uwadze, że wcześniejsze próby ciśnieniowe zleceniodawcy wykluczały uszkodzenie za zasuwą, zasugerowano odkopanie samej zasuwy.

Jak się okazało w trakcie prac odkrywczych, sama odnoga została poprawnie wskazana jako rejon awarii, ale uszkodzenie znajdowało się jednak dalej za samą zasuwą, na odcinku teoretycznie wcześniej wykluczonym przez zlecenioawcę.

 

 1 wyciek wody centrum logistyczne 2 Panattoni metoda wykrywania wycieku 3 panattoni nieszczelność wykrywanie

    

 

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl