Poniżej zamieszczono przykładowe realizacje lokalizacji wycieków, zarówno z instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Łączna liczba zlokalizowanych wycieków znacznie przekracza liczbę dwóch tysięcy, więc poniższe zestawienie jest jedynie bardzo skróconym przeglądem.

Kolejna diagnostyka wycieku z instalacji PPOŻ przyniosła tym razem ciekawostkę w postaci występujących bardzo nietypowych, betonowych zbiorników wody pożarowej o kształcie odwróconego stożka.

Był to rzadki przypadek obejrzenia tak nietypowych zbiorników zasilających badaną instalację.

Mała skala wycieku wymusiła zastosowanie metody gazu znacznikowego, a jak zawsze w przypadku małych wycieków, najważniejsze okazało się poprawne przygotowanie instalacji do badania tą metodą.

Przy okazji procesu lokalizacji wycieku, dokonano trasowania przebiegu rurociągu w terenie z wykorzystaniem lokalizatora infrastruktury oraz generatora sygnału pomiarowego.

ham1 ham2 ham3

 ham4 Infraskan wyciek przemysłowy

Proces lokalizacji zakończył się pozytywną detekcją miejsca uszkodzenia rurociągu PPOŻ.  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Usługa dotyczyła zlokalizowania nieszczelności na fragmencie wodociągu zasilającego blok wielorodzinny oraz zakład produkcyjny.

Wodociąg na tym odcinku, ok 5-7 lat wczesniej, był przedmiotem diagnostyki w związku z inną awarią, co w połaczeniu z bieżącym wyciekiem, wskazywało na nienajlepszy stan techniczny rurociągu.

 

sik1 sik3 sik5

 sik4 sik2 

    

Badanie początkowo przeprowadzono przy pomocy metody elektrooakustycznej, jednakże umiarkowana skala wycieku wpłynęła na brak jednoznacznych wskazań i wymusiła zastosowanie metody gazu znacznikowego.

Wyniki pomiaru gazowego nie budziły już wątpliwości  - zlokalizowane miejsce wycieku zostało zamarkowane w terenie farbą w celu późniejszego odkopania i wykonania stosownej naprawy.  

   

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Przedmiotem diagnostyki było określenie przyczyn zawilgocenia mieszkania przyległego do tarasu.

Już pierwsze oględziny zalanego mieszkania wskazywały, iż najbardziej prawdopodobną przyczyną zalania jest infiltracja wody z przyległego tarasu.

Dalsze, pozytywne próby ciśnieniowe instalacji wewnątrz mieszkania, potwierdziły ich szczelność i utwierdziły w przekonaniu, że najbardziej prawdopodobnym źrodłem wilgoci jest przyległy taras. 

Przeprowadzone badanie szczelności tarasu metodą dymową wykazało nieszczelność membrany, a oględziny warstw konstrukcyjnych tarasu wykazały zaleganie wody pod warstwą hydroizolacji tarasu.

zad1 zad2 zad3

 zad4 zad5 zad6

Po zakończeniu diagnostyki omówiono możliwości prac naprawczych tarasu oraz późniejszego osuszania warstw izolacji tarasu, jak i przyległego mieszkania.

 

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie dotyczyło detekcji nieszczelności instalacji wodociągowej zasilającej kilka obiektów usługowych.

Rurociąg wykonany z PEHD oraz umiarkowana skala wycieku wymuszały zastosowanie metody gazu znacznikowego (gazu śladowego).

 

adren1 adren2 adren3

Całe badanie przebiegło dość sprawnie, według standardowej metodologii wypracowanej na przestrzeni wielu lat stosowania tej metody pomiaru i pozwoliło sprawnie zlokalizować miejsce awarii wodociągu.  

 

  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie związane było z detekcją nieszczelności na instalacji wody bytowej przebiegającej w rejonie nasypu kolejowego.

Znaczącą komplikacją pomiaru był fakt występowania mieszanki materiałów, z których wykonany był badany rurociąg, co ograniczało możliwość zastosowania metody korelacyjnej w procesie lokalizacji nieszczelności.

To własnie ten fakt najprawdopodobniej sprawił, że wcześniejsze próby lokalizacji nieszczelności przez inną firmę nie dały rezultatu.

 

Badana instalacja nie posiadała poprawnej inwentaryzacji czy też dokumentacji projektowej, której możnaby zaufać.

W związku z powyższym wyzwaniem było nie tylko zlokalizowanie nieszczelności, ale i nawet samo określenie przebiegu instalacji.

Rurociąg położono bez taśmy lokalizacyjnej, a oba dostępne końce rurociągu wykonane były z PEHD, co uniemożliwiało trasowanie instalacji w galwanicznym trybie podpięcia generatora sygnału. 

Jedyną nadzieją, była informacja, że w środkowej części przebiegu wodociągu zastosowano rury stalowe.

Taka informacja pozwoliła wykorzystać lokalizator infrastruktury oraz generator sygnału pomiarowego w trybie indukcyjnym, co jednakże wygenerowało dodatkowe utrudnienie z rozróżnieniem sygnatury rurociągu o bliżej nieokreślonym położeniu, od innych liniowych, metalicznych, elementów infrastruktury kolejowej.

Po zakończeniu procesu trasowania, wykonano diagnostykę wycieku wody z wodociągu metodą gazu znacznikowego.

O ile zlecenie wiązało się z kilkoma technicznymi utrudnieniami, to ostatecznie skutecznie zlokalizowano poszukiwany wyciek wody z badanego rurociągu .

pkp1 pkp0 pkp2 

pkp3 pkp4

   

 

  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie związane było z próbą detekcji małej nieszczelności na instalacji przeciwpożarowej.

Mała skala wycieku w połączeniu z dużą pojememnością układu i dość dużą długością instalacji stanowiły utrudnienie w procesie detekcji uszkodzenia.

Pomiar należał do kategorii, gdzie nie można było mieć pewności co do sukcesu procesu diagnostycznego, jednakże doświadzenie związane z badaniem podobnych, małych wycieków pozwoliło odpowiednio przygotować instalację do badania i sprawnie dokonać lokalizacji miejsca awarii.

Ciekawym detalem był fakt, że ostatecznie uszkodzenie zostało zlokalizowane bardzo blisko (0.5-1m) od miejsca, gdzie przed pomiarem dokonano wstępnej próby odkrywki terenu.

Był to kolejny przykład awarii, gdzie woda wypływająca z uszkodzenia rurociągu nie generuje żadnego zawilgocenia gruntu już kilkadziesiąt centymetrów od miejsca awarii.

1Rzeszów diagnostyka wycieku wody gazem znacznikowym 2Rzeszów Tajęcina poszukiwanie wycieku wody 3Rzeszów podkarpackie poszukiwanie wycieku wody 

4Tajęcina podkarpackie lokalizacja przecieku Infra Skan 5poszukiwanie wycieku gaz znacznikowy Rzeszów 6Sieć wodociągowa Tajęcina Rzeszów diagnostyka wycieku 

 

  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie obejmowało przeprowadzenie procesu lokalizacji uszkodzenia instalacji wodociagowej zasilającej kilka budynków w ramach kompleksu usługowego.

Badanie obejmowało zarówno pomiar geofonem / korelatorem (metodą elektroakustyczną), jak i badanie metodą gazu znacznikowego.

Pomiar rozpoczęto od dokładnego wytrasowania przebiegu instalacji wodociagowej, a następnie dokonano właściwego pomiaru zmierzającego do wykrycia miejsca nieszczelności instalacji.

Wykonane prace pozwoliły na zlokalizowanie dwóch nieszczelności na badanym rurociagu.

1Chełm lokalizacja wycieku wody z sieci wodociągowej 2Poszukiwanie wycieku wody Chełm lubelskie 3Chełm Lubelskie wyciek wody lokalizacja 

4Poszukiwanie przecieku wody lubelskie Chełm 

  

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Przedmiotem diagnostyki było zlokalizowanie awarii instalacji przeciwpożarowej na terenie nowo budowanego centrum logistycznego w Bydgoszczy.

Prace zlecone zostały przez wykonawcę zastępczego, więc brak było pełnych informacji co do rodzajów połaczeń rur i położenia kształtek.

W rejonach, gdzie było to możliwe, instalacja została odkopana przez zleceniodawcę, jednakże nie pozwoliło to na zlokalizowanie miejsca awarii rurociągu.

Badanie wycieku wody z instalacji przeprowadzono z wykorzystaniem metody gazu znacznikowego.

Jak zawsze, kluczowe okazało się odpowiednie przygotowanie instalacji do diagnostyki wycieku.

Po dokładnym sprawdzeniu całego przebiegu rurociagu, zlokalizowano rejon jego uszkodzenia, co pozwoliło na szybką naprawę i odbiór instalacji.

 

1Bydgoszcz wyciek z wodociągu 2Lokalizacja wycieku wody Bydgoszcz 3Infra Skan lokalizacja gazem znacznikowym 

4Diagnostyka wycieku metodą gazu znacznikowego Bydgoszcz 5Bydgoszcz lokalizacja wycieku z instalacji wodociągowej 6Hydrotech Bydgoszcz wyciek wody

 7sieć przeciwpożarowa lokalizacja wycieku wody

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Przedmiotem diagnostyki była rozległa instalacja wodociągowa zasilająca duży zakład recyklingu.

Instalacja była zasilona z kilku przyłączy wodociagowych i składała się zarówno z nowych odcinków rurociągu, jak i odcinków kilkudziesięcioletnich "odziedziczonych" po byłej cukrowni, która istniała wcześniej w tym rejonie.

Temat diagnostyki zapowiadał się skomplikowanie i zakładano możliwość kilkurazowego przyjazdu w celu rozpoznana i zbadania  całej instalacji.

Zakładano zarówno badanie elektroakustyczne, jak i badanie metodą gazu znacznikowego.

Ostatecznie całą instalację udało się przebadać w trakcie jednego przyjazdu metodą elektroakustyczną, lokalizując awarię w rejonie wykonanym z rur PE.

 geofon wyciek na hydrancie Stena Wschowa Badanie geofonem hydrantu       

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

 

Zlecenie dotyczyło odszukania miejsca awarii instalacji wodociągowej zasilającej kilkuklatkowy blok wielorodzinny. 

Instalacja była stosunkowo stara i teoretycznie wykonana ze stali i/lub żeliwa szarego. Problemem była informacja o możliwej częściowej wymianie instalacji na PE w rejonie wczesniejszej awarii. Pomimo obaw co do występowania bliżej nieokreślonego miksu materiałowego, podjęto próbę lokalizacji wycieku z wykorzystaniem metody elektroakustycznej. Ten konkretny pomiar nie dał pozytywnych rezultatów, w związku z czym w kolejnym etapie przeprowadzono badanie metodą gazu znacznikowego.

Pomiar zakończył się sukcesem i pozwolił zlokalizować uszkodzenie na kielichu rurociągu nieopodal studni wodomierzowej.

 lokalizacja wycieku z przyłącza korelator badanie wodociagu gaz znacznikowy badanie wodociagu       

   

 Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl