Poniżej zamieszczono krótki opis wybranych zleceń osuszania budynków wraz z omówieniem zastosowanej technologii oraz urządzeń.

Osuszanie klatki schodowej budynku wielorodzinnego w Krakowie.

Pękniety wężyk w jednym z mieszkań doprowadził do bardzo szybkiego zalania klatki schodowej oraz kilku mieszkań.

Sytuacja o tyle nietypowa, że mieszkanie było chwilę po remoncie, a wężyk elestyczny był nowy.

Niezależnie od tego czy była to wada materiałowa, czy też wadliwy montaż wężyka, nie zmienia to faktu, że zalania od wężyka zazwyczaj najszybciej prowadzą do dużych i rozległych zalań.

Do momentu wyjaśnienia kwestii ubezpieczeniowych, zarządca nieruchomości postanowił szybko działać przynajmniej na klatce schodowej w celu minimalizacji zakresu zniszczeń w budynku.

Osuszanie pod posadzkowe klatki schodowej, wykonane  w trybie podciśnieniowym z jednej strony pozwoliło nie tylko bardzo ograniczyć zakres zawilgocenia na klatce schodowej, ale i dodatkowo ograniczyło zakres zniszczeń w innych przyległych mieszkaniach.

Stało się tak, gdyż urządzenia osuszające strefę pod posadzkową w częściach wspólnych budynku, odsysały również wodę/parę wodną ze strefy pod posadzkowej mieszkań. 

O ile wariant taki nie pozwolił idealnie osuszyć strefy pod posadzkowej korytarza (ciągłe zasysanie wilgoci z mieszkań), o tyle uchronił część mieszkań przed potrzebą wykonania inwazyjnego osuszania podposadzkowego wewnątrz mieszkań.

 

1osuszanie pozalaniowe części wspólnych 2 BHP sprzęt osuszający zalanie bloku 3osuszanie pozalaniowe bloku Kraków

4budynek wielorodzinny Kraków osuszanie 5osuszanie bloku Kraków 6wspólnota mieszkaniowa zalanie budynku

  

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl

  

   

 

   

Usługa osuszania podposzadzkowego w mieszkaniu w Krakowie, przy ul.Bohaterów Września.

Mieszkanie to zostało zalane w wyniku uszkodzenia wężyka elastycznego do baterii w kuchni. Wycieki tego rodzaju niestety powodują zazwyczaj najgorsze zalania, gdyż oprócz zazwyczaj spotykanego zalania strefy podposadzkowej i podciagnięcia kapilarnego wilgoci przez ściany, to w przypadku wycieków wody z wężyków elastycznych dochodzi również do zniszczeń mebli, elementów wykończeniowych posadzek oraz do zawilgocenia przekroju wylewki.

W przypadku tego mieszkania problemem był również podkład drzewny pod panelami, który po zalaniu w bardzo szybkim czasie doprowadził do  rozwoju pleśni na styku podkładu i wylewki.

Tak więc ładne, wykończone mieszkanie, po zalaniu musiało przejść gruntowny remont.

Osuszanie obejmowało całą strefę izolacji podposadzkowej oraz powierzchniowe osuszanie ścian i wylewki.

Ze względu na skrajnie niekorzystne warunki zewnętrzne podczas osuszania (bardzo duża zawartość pary wodnej w powietrzu i bardzo wysokie temperatury), proces osuszania był wspomagany mobilnym klimatyzatorem przenośnym, co pozwoliło osiagnośc normatywną zawartość pary wodnej w strefie podposadzkowej.

Pleśń została mechanicznie usunięta z wylewki, a jej resztki zneutralizowane opryskiem pleśniobójczym. Całe mieszkanie po zakończeniu ozonowania poddane zostało ozonowaniu.

     

1zalane mieszkanie usługa osuszania 2 mieszkanie w Krakowie zalanie 3 osuszanie wykonane przez firmę Infra Skan w Krakowie

5 osuszanie zalanego mieszkania podposadzkowo 6 klimatyzator wspomagajacy osuszanie 7 osuszanie mieszkania latem klimatyzator

9 osuszanie pozalaniowe Kraków Bohaterów Września 8 osuszanie mieszkania z użyciem klimatyzatora 4 osuszanie podposadzkowe Kraków

   

 

   

Usługa osuszania mieszkania w Krakowie, przy ul.Dąbskiej.

Osuszanie związane było z wyciekiem wody pod wanną. Ze względu na bardzo silne i rozległe zawilgocenie wylewki oraz ścian pod płytkami ceramicznymi, konieczne okazało się odkucie wszystkich płytek w rejonie wystepującego zawilgocenia.


Nawet tak przygotowane powierzchnie wymagały 15 dni osuszania do momentu osiągnięcia normatywnych wyników, co potwierdzało, że bez odkuwania tych płytek nie byłoby mowy o osuszeniu przekroju wylewki i wilgoci pod płytkami na ścianach.

Odkuwanie płytek nie jest częstym wymogiem, ale w tym konkretnym przypadku nie byłoby mowy o realnym osuszeniu bez wykonania tej czynności.


W korytarzu graniczącym z łazienką dokonano nieniszczącego usunięcia płytki w miejscu wykonywanego otworu tłocznego, gdyż właściel mieszkania nie dysponował zamiennymi płytkami ceramicznymi.

Po zakończeniu osuszania dokonano ozonowania mieszkania oraz jego strefy pod posadzkowej.

  

     

Dabska1 osuszanie Kraków Dabska2 osuszanie mieszkania Kraków Dabska osuszanie popdosadzkowe Kraków osuszanie bezstratne usuwanie płytek 

osuszanie pozalaniowe bezstratne usuwanie płytek bezstratne usuwanie płytek podpięcie sprzętu osuszającego osuszanie mieszkania w Krakowie 

osuszanie wentylatorami firma Infraskan

 

   

Usługa osuszania domu jednorodzinnego w Prusach.

Osuszanie związane było z wyciekiem wody, który wystąpił na poddaszu użytkowym domu i który pod nieobecność domowników doprowadził do przelania się wody po całej posadzce górnej kondygnacji, po klatce schodowej  oraz po posadzce parteru.
Niestety obie kondygnacje oraz klatka schodowe były wykończone drewnem i uległy bezpowrotnemu uszkodzeniu. Również konstrukcja legarów i wypełniająca je wełna uległy degradacji oraz korozji biologicznej bez szans na ich uratowanie. W tym przypadku całkowicie wykończony dom, niestety wymagał przywrócenia większości posadzek do stanu z etapu surowego zamkniętego.
Osuszanie obejmowało strefę podposadzkową parteru oraz łazienki na poddaszu, jak również rozległe osuszanie powierzchniowe ścian oraz płyty stropowej poddasza.
Do osuszania wykorzystano 3 zestawy ciśnieniowe, 5 osuszaczy kondensacyjnych oraz kilkanaście wentylatorów osiowych oraz promieniowych.
Całe osuszanie było dość trudne i wymagające. Większość przegród osuszono w ciągu 16 dni, ale wybrane przegrody wymagały ok 21 dni prac osuszających.
Po zakończeniu osuszania dokonano ozonowania kubatury domu oraz strefy podposadzkowej.

  

awaria wodna osuszanie Prusy dom po awarii usługa osuszania Infraskan osuszanie łazienki firma Infraskan   

dom po zalaniu Prusy osuszanie firma osuszająca Kraków Prusy osuszanie pozalaniowe domu Infraskan 

osuszanie pozalaniowe wykonane przez firmę infraskan

   

Usługa osuszania mieszkania w Krakowie.

Osuszanie tego zalanego mieszkania związane było z awarią brodzika. Po zlokalizowaniu wycieku i naprawie defektu, przygotowano kosztorys prac i uzgodniono metodologię osuszania.

Prace zaplanowano na okres, gdy mieszkańcy będa na urlopie, co z jednej strony ograniczyło uciążliwość dla mieszkańców, a z drugiej strony umożliwiło pracę urządzeń na pełnych obrotach.
Dzięki umiarkowanej skali zalania udało się zminimalizować liczbę otworów w posadzce wymaganych w związku z osuszaniem podposadzkowym, na rzecz większej ilości zastosowanych dysz dylatacyjnych.

Dobre przygotowanie posadzki do osuszania podposadzkowego (dobrze udrożniona strefa podposadzkowa) oraz dobrze przygotowane ściany do osuszania (w pełni otwarte pory tynku, usunięte powłoki malarskie), pozwoliły szybko uzyskać świetny efekt prac osuszających przy bardzo napiętym harmonogramie prac remontowych. 

Goszczyńskiego osuszanie budynku Kraków Infraskan ouszanie pozalaniowe budynków osuszanie po zalaniu Kraków 

usługa osuszania Infraskan Kraków zalanie mieszkania Kraków usługa osuszania    

Usługa osuszania mieszkania w Krakowie.

Była to kolejna usługa osuszania mieszkania zalanego w wyniku awarii brodzika.

Osuszanie było dość trudne ze względu na duże nasączenie przegród wilgocią, znaczne zalanie strefy pod posadzkowej oraz częściowe zawilgocenie przekroju wylewki.
Osuszanie podposadzkowe wymagało wykonania 9 otworów w posadzce w celu podpięcia pompy ciśnieniowej, separatora wilgoci oraz osuszacza adsorpcyjnego, a osuszanie ścian wymagało zastosowania dwóch osuszaczy i 5 wentylatorów. 

Osuszanie zakończono w 16 dni, a po zakończeniu prac dokonano ozonowania kubatury mieszkania i osuszonej strefy izolacji.

osuszanie pozalaniowe Kraków osuszanie łazienki Corroventa Browar Lubicz osuszanie mieszkania podposadzkowe 

Osuszanie Infraskan Kraków zalanie  

 

Osuszanie pozalaniowe mieszkania w Krakowie.

Zawilgocenie przedmiotowego mieszkania skoncentrowane było wokół łazienki , gdzie wystąpiła awaria.

Prace osuszające obejmowały zarówno strefę podposadzkową jak i osuszanie ścian i częściowo wylewki.

W miejscach częściowego demontażu deski podłogowej skoncentrowano otwory związane z osuszaniem podposadzkowym, a dodatkowe otwory w samej desce wykonano w miejscach, gdzie występowała zabudowa meblowa.

Choć nie było to łatwe dla mieszkanców, udało się sprawnie przeprowadzić proces osuszania w zamieszkałym lokalu.

Kraków Lema osuszanie pozalaniowe osuszanie podposadzkowe usługa Kraków Lema osuszanie pozalaniowe w Krakowie Na ulicy Lema 

zalanie mieszkania na Lema ouszanie firma infrskan

Usługa osuszania mieszkania zalanego w wyniku awarii instalacji wodnej.

Wykonane prace obejmowały osuszanie strefy izolacji w kilku pomieszczeniach oraz osuszanie powierzchniowe ścian i wylewki.

 

osuszanie podposadzkowe mieszkania w Krakowie wyciek wody osuszanie pozalaniowe Kraków osuszanie pozalaniowe mieszkania Infraskan 

osuszanie_pozalaniowe_Kraków_awaria.jpg

Osuszanie tego mieszkania wiązało się z pewnym wyzwaniem natury logistycznej.

Zalanie było dość poważne i wymagało demontażu wielu mebli oraz urządzeń. Jednocześnie zapadła decyzja o pozostawieniu tych elementów w mieszkaniu na czas remontu. 
Montaż sprzętu osuszającego wymagał niemałej ekwilibrystyki, ale czego się nie robi dla miłych klientów :).

Osuszanie przebiegło sprawnie, remont wykonała zaprzyjaźniona firma remontowa, a klienci szybko powrócili do własnego mieszkania.

osuszanie podposadzkowe Kraków mieszkanie zalanie w mieszkaniu na Okulickiego Kraków drapanie ścian w osuszanym mieszkaniu na Okulickiego

 

Usługa ta była częścią większego zlecenia związanego z dużym zalaniem bloku wielorodzinnego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej.

Jednym z najmocniej zawilgoconych elementów był szacht wentylacyjny, wzdłuż którego przelewała się woda z awarii.

Ze względu na ograniczony dostęp do szachtu z poziomu mieszkań, osuszanie tego szachtu wykonano z poziomu dachu.

Do osuszania wykorzystano osuszacz z wbudowaną grzałką oraz pompę ciśnieniową, która tłoczyła suche powietrze z poziomu dachu do samego dołu szachtu.

Ze względu na zimową aurę konieczne było zastosowanie osuszacza adsorpcyjnego, a do tego modelu z wbudowaną grzałką, tak aby tłocząc do środka szachtu powietrze z zewnątrz nie doprowadzić do wychłodzenia szachtu i kondensacji wilgoci na jego powierzchni w mieszkaniach.

Zastosowanie grzałki w połaczeniu z pompą ciśnieniową mogło teoretycznie stwarzać problematyczne warunki pracy dla pompy tłocznej, w związku z czym temperatura i wilgotność powietrza na wejściu do pompy, jak i w samym szachcie były ściśle monitorowane za pomocą systemu Corroventa Supervison.

Urządzenia zainstalowano na ażurowej kracie pomostowej, umożliwiającej prawidłową pracę / wentylację urządzeń, z dodatkową obudową bryzgoszczelną zapewniającą ochronę od warunków zewnętrznych.

osuszanie szachtu po zalaniu Kraków awaria wody osuszanie szachtu infraskan Kraków zalany szacht osuszanie infraskan  

osuszanie pozalaniowe obiektu w Krakowie